Feasibility study of tumor size estimation through time domain peak monitoring.