Meta-Analysis of Prostatic Artery Embolization for Benign Prostatic Hyperplasia.

Meta-Analysis of Prostatic Artery Embolization for Benign Prostatic Hyperplasia. J Vasc Interv Radiol. 2016 Nov; 27(11):1686-1697.e8.

View in: PubMed