Autoimmunity to endometrium and ovary in endometriosis.